Wat zou jij doen met… Stadsboerderij Hushoven?

We hadden in Weert een historische stadsboerderij aan de Beekpoort in het centrum van de stad. We hebben een Herenboerderij Land van Weert, een ideëel initiatief van een groep mensen uit Weert en omgeving die met hun coöperatie eerlijk en duurzaam voedsel willen produceren met respect voor boer, dier, milieu en natuur.

En nu komt er mogelijk een stadsboerderij Hushoven met winkel aan de Koenderstraat in het buitengebied van Weert. De naam doet vermoeden dat het ook hier gaat om een kleinschalig project waar consumenten verse streekproducten rechtstreeks bij de boer kunnen kopen.

Maar uit de plannen blijkt dat de winkel 600 m2 gaat beslaan en dat er op de boerderij plek komt voor 8000 legkippen, 18.500 vleeskuikens, 18.500 hanen, 100 varkens, 15 runderen en een boomgaard. Eieren en vlees worden ter plekke verwerkt. Omwonenden vinden het plan ‘te industrieel’ van opzet en vrezen veel extra verkeer in de smalle Koenderstraat. 

Anderzijds kan het ook een experiment zijn om te bekijken hoe grootschalige veehouderij omgevormd zou kunnen worden tot een minder belastende bedrijvigheid. In de huidige situatie is voor deze locatie namelijk een milieuvergunning verleend voor 180.000 legkippen.

De gemeente Weert toonde zich aanvankelijk positief maar lijkt na protesten uit de buurt wat voorzichtiger geworden.

Ton van de Kruijs

Ton van de Kruijs (56),  raadslid gemeente Weert en voormalig voorzitter Dorpsraad Laar

De Stadsboerderij Hushoven is een prima initiatief maar op de verkeerde locatie en veel te grootschalig van opzet. In de buurt is er geen enkel draagvlak, dus dit initiatief is in de huidige opzet kansloos. 

Wellicht is het beter om te kijken wat er binnen de huidige vergunning mogelijk is. Het grootste issue is de verkeersafwikkeling in de smalle straten zonder voet- en fietspaden. Op dit moment zorgt het recreatieve gebruik door wandelaars, fietsers en ruiters al geregeld voor uitdagingen. De Rietstraat en Laarderweg zijn onlangs eindelijk voorzien van snelheid remmende maatregelen, vanwege de overlast van sluipverkeer voor de aanwonenden, en nu wil je in datzelfde buitengebied een winkel ter grootte van een supermarkt huisvesten!

De aanvraag die voorligt is overigens veel te algemeen en vrijblijvend. Alles in deze aanvraag moet 100% zijn afgebakend en er moet geen ruimte zijn om buiten de lijntjes te kleuren door de initiatiefnemer. De handhaving hierop vanuit de gemeente heeft het vertrouwen van buurtbewoners in het verleden namelijk al behoorlijk op de proef gesteld. Het starten van een uitgebreid, transparant en openbaar participatietraject tussen initiatiefnemer, buurtbewoners, Dorpsraad Laar en Wijkraad Laarveld/Hushoven zal nodig zijn om dit initiatief tot een mogelijk succes te laten uitgroeien.

Reactie van enkele verontruste buurtbewoners

Er was eens… een ondernemer met heel veel lege bedrijfsruimtes in het buitengebied van Weert. Het was zijn wens om hier een industrieel complex van te maken bestaande uit een vleesverwerking op grote schaal met daarbij een enorme winkel. Hij wist dat activiteiten op deze grote schaal niet zijn toegestaan op deze locatie. Diverse externe bureaus schoten hem te hulp om zijn plannen toch mogelijk te maken. Goede marketing loont, dat blijkt want het initiatief werd vervolgens slim verpakt onder de naam ‘Stadsboerderij Hushoven’. 

Mensen die de gevolgen van ‘dit sprookje’ niet doorzien, worden enthousiast. Echter de buurt gelooft niet meer in zijn sprookjes en doorziet de snode plannen die steeds veranderen om zijn bedrijfsruimtes maar gevuld te krijgen. Daardoor stapelen de zorgen zich op want er is géén sprake van minder maar méér overlast en 95% van de buurt is tegen. 

Ondernemen is keuzes maken dat weten we allemaal. En zo kent ook iedereen het gezegde: “Beter een goede buur dan een verre vriend.”

Pierre Sijben

Pierre Sijben (66), raadslid gemeente Weert 

Ik wil oordelen over de aanvraag voor de stadsboerderij wanneer die is ingediend. Op dit moment is er nog geen aanvraag. Er is wel een eerste plan geweest. Daarvan heeft de gemeenteraad op 9 februari gezegd dat het te groot is. 

Ik kan wel in het algemeen iets zeggen over de beoordeling van nieuwe initiatieven. De ruimte is schaars, ook in Weert. Veel functies moeten een plaats krijgen, zoals wonen, werken en natuur. We moeten die functies zo proberen te plaatsen dat ze enerzijds ruimte krijgen en anderzijds elkaar niet in de weg zitten. Bij een nieuw plan moeten we daarbij onder meer kijken naar het effect op de korte én voor de lange termijn. Heel vaak moet een afweging van belangen worden gemaakt omdat de plussen en minnen van een plan niet precies kunnen worden gewogen. Dan spelen politieke opvattingen een rol: wat vind ik het belangrijkste, en waarom? Bijvoorbeeld het belang van een ondernemer voor een nieuw bedrijf op een bepaalde plaats of en een goed woonklimaat in de omgeving?  Naar mijn mening mag het tweede niet ondergeschikt zijn aan het eerste. 
Nogmaals, wat dit betekent voor de stadsboerderij kan ik pas zeggen wanneer het plan er is. 

Wij hebben de initiatiefnemers ook om een reactie gevraagd. Zij wensten niet te reageren.