PvdA-Weert: ‘Wij willen dat er stappen worden gezet om de afstand met de inwoners te verkleinen’

‘De begroting heeft een hoog Sinterklaasgehalte’

Ruim negen maanden geleden gingen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Inmiddels is het nieuwe college van burgemeester en wethouders ingewerkt en heeft de raad zijn draai gevonden. Medio november vond de begrotingsbehandeling plaats en reageerden de raadsleden op de plannen voor het komende jaar. De PvdA-Weert heeft de nodige kritiek en spreekt van een ‘Sinterklaasbegroting’. 

Fractievoorzitter Leon Heuvelmans (63) windt er geen doekjes om: “Dit college geeft heel veel geld uit. Maar het is jammer genoeg wel nodig. Veel zaken die in het verleden fout zijn gegaan, zullen gerepareerd moeten worden en dat kost nu eenmaal geld.” Daarnaast vraagt Leon zich af of er voldoende aandacht is op wat de situatie in de wereld nu vraagt. 

Er zijn enkele zaken heel belangrijk volgens de PvdA: de Sociale agenda, woningbouw en klimaat/verduurzaming. “Deze drie speerpunten krijgen ons inziens te weinig aandacht in de begroting voor volgend jaar.” 

“Je kunt je toch niet voorstellen dat deze locatie, de Zevensprong, volledig vol wordt gebouwd
 met flats van vijf hoog.”

Commissielid Bas Schoenmaker (22) vult aan: “Er is inmiddels veel energie-armoede ontstaan. Ook in Weert. Niet alleen bij mensen met de laagste inkomens, ook bij mensen met een modaal inkomen. Wij vinden dat daar veel meer oog voor moet zijn. Daarom hebben we daarvoor ook een motie* (zie kader) ingediend waarin we stellen dat elk huishouden met een inkomen tot 150% van het minimuminkomen in aanmerking moet komen voor de energietoeslag.”

Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen.

“Daarnaast willen we dat er gekeken wordt op welke wijze de voedselbank te ondersteunen is. Want ook hier neemt de noodzaak toe. Wij vinden dat de gemeente hierin een verantwoordelijkheid heeft. Dat ze -naast het gratis beschikbaar stellen van de huisvesting en de energienota- gaan kijken welke oplossingen mogelijk zijn.”

Malika Zaâboul (60), jarenlang raadslid namens de PvdA en nu commissielid, ervaart dat de gemeente de afstand tot haar inwoners alsmaar groter laat worden. “Ik ben van allochtone afkomst en ervaar in mijn achterban dat zij zich niet gezien en gehoord voelen door de gemeente. En na de lage opkomst bij de verkiezing wilde men de afstand verkleinen. In de begroting zien we daar te weinig van terug.”

Leon geeft een ander voorbeeld: “Betaalbare woningen. Daar zijn er veel te weinig van. De gemeente heeft met woningcorporaties afspraken gemaakt dat er bij nieuwbouwprojecten 30% sociale huur en 10% middelhuur gerealiseerd zal worden. Maar in de praktijk (zie bijvoorbeeld Laarveld) komt hier niets van terecht. Wil je nu een sociale huurwoning dan moet je in Weert minimaal drie jaar wachten. Er moet echt meer gebouwd worden.”

Waar de PvdA-Weert zich ook aan stoort is het gebruik van ambtelijk taalgebruik. Bas: “Hierover hebben we ook een motie ingediend waarin we de gemeente oproepen om op een begrijpelijke manier (B1-niveau) te communiceren met de inwoners. De huidige informatie is nu niet voor iedereen begrijpelijk. Ook willen we dat er naast alle digitale drempels meer regelrechte benadering komt. Hiervoor stellen we een fysiek loket voor. “

De begrotingsbehandeling vond plaats op donderdag 10 november. Hierin maakten alle partijen hun bezwaren kenbaar en gaven zij op- en aanmerkingen op de plannen van het college.

Je moet zorgen dat er voldoende groen in de wijken blijft.

Namens zijn partij zoomde Leon Heuvelmans in op verduurzaming. “De ambitie van dit college is te laag. Ze laten de burgers nog te veel zwemmen en nemen ze te weinig bij de hand. Mensen worden beperkt geïnformeerd maar moeten het daarna – wanneer ze overgaan tot actie – verder zelf uitzoeken. En dat in een wereld die de mensen niet kennen. Welke bedrijven zijn betrouwbaar nu er veel beunhazen op de markt actief zijn? De gemeente kan collectieve plannen ontwikkelen en deze gerichter aan de inwoners gaan aanbieden.  Niet passief zijn met alleen informatie, maar meer proactief.

Bas: ”De gemeente heeft nu tien energiecoaches aangesteld die de inwoners kunnen informeren over bezuinigingsmaatregelen. Dat doen ze op aanvraag.” Malika: “Wij denken dat je juist naar de mensen moet toegaan. Meerdere bijeenkomsten per wijk of buurt waar mensen geholpen worden en ook met elkaar in gesprek kunnen gaan.”

Tot slot brengt Leon in dat we in Weert moeten stoppen met de ‘verdozing’ van de bedrijventerreinen. “Daar zit niemand in Weert op te wachten. Het is gewoon snel scoren voor de gemeente. In die distributiecentra werken vooral mensen van buiten de regio. Dit helpt de Weerter economie echt niet maar zorgt wel voor nog meer druk op de huizenmarkt. Deze manier van bouwen heeft geen enkele meerwaarde voor de stad. Je moet op zoek naar bedrijven met fatsoenlijke banen voor de mensen”,sluiten de PvdA-ers eensgezind af.