Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Weert Magazine, gevestigd aan de Graafschap Hornelaan 140H 6004 HT Weert, KvK 12068143 (hierna te noemen Weert Magazine):

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is Weert Magazine de (verwerkings)verantwoordelijke.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke

(art 1, sub d Wbp / art 4, lid 7 AVG)

De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

U kunt Weert Magazine bij klachten of vragen benaderen.

Persoonsgegevens

(art 1, sub a Wbp / art 4, lid 1 AVG)

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.

Wij verwerken – indien bij ons bekend – de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam/Initialen
 • Achternaam
 • Adres
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IBAN nummer

Verwerking van persoonsgegevens

(art 1, sub b Wbp / art 4, lid 2 AVG)

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens

(art 8, sub b Wbp / art 6, lid 1, sub b AVG)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:

 • Vriend van Weert Magazine: Bezorging per van de edities van Weert Magazine conform het lopende abonnement-contractjaar.
 • B2C: toezenden digitale nieuwsbrief (maximaal 2x per maand) aan het opgegeven e-mailadres.
 • B2B; toezenden digitale commerciële mailings en nieuwsbrieven.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Derden

(art 1, sub g Wbp / art 4, lid 10 AVG)

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn. Afhankelijk van de met u afgesloten overeenkomst kunnen wij genoodzaakt zijn de gegevens beschikbaar te stellen aan:

 • Business Post Limburg ter verwerking van de abonnement.

Beveiligingsmaatregelen

(art 13-14 Wbp / art 32 AVG)

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp) / verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn gegevens

(art 10 Wbp / art 5, lid 1, sub e AVG)

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de bewaartermijn van de gegevens zijn wij uit gegaan van de bewaartermijn voor de Belastingdienst, te weten 7 jaren.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in “Rechten van de betrokkenen”.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Weert Magazine.