Nieuwe wethouders aan de slag

‘Samenwerken aan een ambitieus programma’

Ruim drie maanden geleden hebben wij een nieuwe gemeenteraad gekozen. De verkiezingsuitslag bepaalde de samenstelling van de gemeenteraad en was het uitgangspunt voor coalitieonderhandelingen. Eind mei zijn de gesprekken afgerond. Het coalitieprogramma én de nieuwe wethouders werden gepresenteerd. Hoe komt zo’n programma tot stand en wie zijn de nieuwe wethouders voor de komende vier jaar?

Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart werd al snel duidelijk dat Weert Lokaal de grootste partij was. Zodoende werd lijsttrekker Martin van den Heuvel een dag later bij de gemeentegriffier verwacht om de voortrekkersrol te nemen in de coalitieonderhandelingen; een gebruikelijk gegeven op weg naar een nieuwe coalitie. Een week erna zitten alle gekozen politieke partijen bij elkaar en wordt – op voordracht van Weert Lokaal – Hubert Mackus unaniem gekozen als informateur. Mackus is een ervaren politicus en een verbinder, die als raadslid en wethouder actief was in Nederweert en daarna jaren als gedeputeerde in Provinciale Staten van Limburg.

Werk van de informateur

Een informateur voert meerdere gesprekken met alle gekozen partijen. Hij verdiept zich in de afzonderlijke partijprogramma’s; waar staat een partij voor en waar liggen de nadruk en de prioriteiten neer. Hij onderzoekt welke combinaties mogelijk zijn. Hij kijkt naar politieke standpunten, maar ook naar de manier van politiek bedrijven. Uit deze informatie stelt hij een beoogde coalitie samen, die qua standpunten bij elkaar past en uiteraard ook een meerderheid heeft in de raad. Tenslotte komt hij met een advies waarvan hij denkt dat die combinatie het beste is voor Weert. In dit geval de combinatie Weert Lokaal, VVD en D66. Daar voegt hij een coalitieprogramma op hoofdlijnen aan toe. De adviezen zijn openbaar. Het werk van de informateur zit erop.

Formateur vervolgt traject

De lijsttrekker van de grootste partij (Martijn van den Heuvel, Weert Lokaal) wordt nu formateur. Hij gaat in gesprek met de beoogde partijen.
Martijn legt uit hoe dat in zijn werk ging: “Als eerste is een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met de fracties, de steunfracties en de besturen van de drie ‘formerende’ partijen. Dit was belangrijk omdat we door de coronaperiode heel lang op afstand hebben moeten vergaderen. Als je vier jaar met elkaar gaat besturen is zo’n kennismaking wel belangrijk.

Daarna zijn we de inhoud ingedoken. In deze fase van coalitievorming is de vorig jaar opgestelde strategische visie leidend geweest. Dit is het vertrekpunt voor alle plannen. Die visie is opgesteld vanuit enquêtes en participatietrajecten met inwoners. Ruim 800 inwoners hebben hieraan meegewerkt. Dit is aangevuld met onderzoeken onder de ondernemers, verenigingen en organisaties. Dit alles leidde tot een toekomstplan dat door de gemeenteraad is vastgesteld onder de titel: ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’. Daarin staan vijf waarden centraal: Goed wonen voor elke doelgroep; Iedereen doet mee; Groen inzetten in al zijn kwaliteiten; Duurzaam en innovatief ondernemen en Goed ontsloten en verweven met de regio. Deze waarden geven de richting aan voor de besluiten van het gemeentebestuur. In het nieuwe coalitieprogramma ligt die richting ‘Weert in 2030’ vast met daarin de accenten voor de komende vier jaren. De eerste twee avondbijeenkomsten hebben de fractieleden van de drie partijen inbreng kunnen leveren op de waarden die nu het fundament vormen van het coalitieprogramma.
In de vervolggesprekken werd met de onderhandelaars van de drie partijen gesproken over de verschillende visies en inzichten. We zitten op de meeste onderwerpen best wel dicht bij elkaar. Maar op enkele thema’s liggen de standpunten wat verder uiteen. Daar spreek je dan over en zoek je naar oplossingen waar we allemaal mee kunnen leven. Ook in de politiek moet je soms water bij de wijn doen. Omdat je vier jaar vooruit moet met zo’n programma is het belangrijk dat het fundament goed is. Daar hebben we ruimschoots de tijd voor genomen.”

Coalitieprogramma en onderhandelingen

Uiteindelijk kwamen de partijen tot overeenstemming en is een coalitieprogramma opgesteld waarin alle drie de partijen zich kunnen vinden.
Martijn van den Heuvel: “Het conceptprogramma is voorgelegd aan de fracties en op realisme getoetst door een werkgroep van ambtenaren. We zijn allemaal tevreden met het eindresultaat. Er is een uitdagend en realistisch programma samengesteld voor de toekomst van Weert. Ik ben trots op de manier waarop het is gegaan. De titel van het programma is ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’.”
Als het programma gereed is, zit het werk van de formateur er nog niet op. Martijn schetst het beeld van de laatste fase. “De onderhandelingen bestaan uit drie onderdelen: de inhoud van het programma, de collegevorming en de portefeuilleverdeling. Dan is het onderhandelen met elkaar en ‘wat geven en wat nemen’. Die drie woorden van het programma, Eerlijk, Sociaal en Ambitieus zijn eigenlijk ook een afspiegeling van de overleggen. Constructief en voortvarend, maar met respect voor elkaars mening. En dat is fijn, een goed begin is immers het halve werk.”

Inhoud van het programma

De bestuurders staan voor grote uitdagingen de komende jaren. Er zijn veel onzekerheden in de wereld. Een lokale overheid is ook afhankelijk van onder andere het Rijk. Zij leggen soms beperkingen of verplichtingen op. Er ligt nu voor Weert een realistisch programma dat intern is nagerekend en getoetst op haalbaarheid.
Martijn noemt enkele willekeurige voorbeelden: “We willen ook de komende vier jaar weer 1000 woningen realiseren tegenover normaal 150 per jaar. Wonen is voor alle doelgroepen: jeugd, ouderen, flexwoners of arbeidsmigranten. Ook de leefomgeving is belangrijk: het openbaar gebied, de voorzieningen, welzijn en brede welvaart. Die elementen dragen bij een aan goede leefbaarheid en vragen een doortastende aanpak.

In die context moeten we ook een goede balans zoeken in het ruimtegebrek. Keuzes maken of we gaan voor woningen, bedrijvigheid, energie of groen. Alle vier belangrijk.

Daarnaast krijgt de energietransitie veel aandacht, waarbij we initiatieven blijven ondersteunen en stimuleren en de inwoners begeleiden.
In het coalitieprogramma is extra aandacht voor de jeugd van 10-18 jaar. Nieuwe voorzieningen en activiteiten ondersteunen, maar ook preventieve aanpak waar nodig. Ook komt er meer geld voor jongerenwerk en een urban sportterrein.
Leefbaarheid, onderwijs en werkgelegenheid krijgen ook meer aandacht. En natuurlijk het groen. Het groen dat wij in onze gemeente hebben, gaan we meer ‘vermarkten’, waarmee we bedoelen: meer onder de aandacht brengen van inwoners en bezoekers. We investeren ook in de levendigheid van het centrum en hebben een wethouder voor de binnenstad, die samen met de ondernemers en andere belanghebbenden het gesprek aangaat over de toekomst van de binnenstad. Waarbij we de hand reiken om tot een nieuwe BIZ (de gezamenlijke bijdrage voor het centrum) in de binnenstad te komen.”

Wethoudersverdeling

De uitslag van de verkiezingen bepaalde het aantal zetels. Weert Lokaal 12, VVD 5, D66 2. Dat heeft geleid tot een wethouderverdeling van 3-1-1. Elke partij heeft zelf een wethouderskandidaat aangedragen. Zij zijn twee dagen later door de raad beëdigd. Van de vijf wethouders zijn er vier vrouw. Martijn, de enige mannelijke wethouder lacht en geeft een knipoog: “Ik heb twee zussen en drie dochters, ik ben dus wel wat gewend.”

Dinsdag 7 juni was de eerste vergadering van het nieuwe college van B&W en werd de eerder besproken portefeuilleverdeling officieel vastgesteld.
De eerste stap van het Samen Doen…


Portefeuilles

Bij de verdeling van de portefeuilles is rekening gehouden met de ambities, competenties, interesses en achtergrond van de vijf wethouders.

Burgemeester Raymond Vlecken:
Openbare Orde & Veiligheid, Integriteit, Personeel & Organisatie, Vergunningen, toezicht & handhaving (m.u.v. Wabo), Internationale & regionale samenwerking, ICT, Facilitaire zaken, Dienstverlening/ Overheidscommunicatie, Kiezersparticipatie.

Wethouder Martijn van den Heuvel (Weert Lokaal):
Arbeid & Inkomen, Economie, Sport, Recreatie en Toerisme, Regionale samenwerking, Strategische Visie. Eerste loco-burgemeester

Wethouder Wendy van Eijk (VVD):
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Gebiedsontwikkeling, Vergunningen, toezicht & handhaving (Wabo), Bedrijventerreinen, Landbouw & Natuur, Financiën, Omgevingsvisie. Tweede loco-burgemeester.

Wethouder Suzanne Winters (Weert Lokaal):
Binnenstad, Cultuur, Strategische marketing en communicatie, Groen Blauwe agenda (openbaar gebied).

Wethouder Lizbeth Steinbach (D66):
Duurzaamheid en Energie, Mobiliteit, Vastgoed, Onderwijs, Leefbaarheid & Participatie.

Wethouder Michèle Ferrière (Weert Lokaal):
Zorg, Volksgezondheid, Welzijn, Diversiteit.


Martijn van den Heuvel 40, Weert Lokaal

Persoonlijk
Martijn is getrouwd met Charlotte en heeft vier kinderen: dochters Fienne (6), Roselie (5) en Vieve (0) en zoon Siem (2). Martijn is een sportfanaat, waarbij hij momenteel actief is met voetbal en wielrennen. Andere hobby’s zijn spelen met zijn kinderen, koken en genieten van het leven. Martijn is wethouder van de gemeente Weert sinds 2016 en heeft daarvoor gewerkt als auditor bij de gemeente Eindhoven en als accountant bij Deloitte. Na de Philips van Horne heeft Martijn de opleidingen HBO Bedrijfseconomie (Fontys Eindhoven) en Master Accountancy (NIVRA-Nyenrode Breukelen) gedaan.

Ambities voor Weert
“Ik ben trots op Weert en wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Dat wil ik de komende vier jaren graag voortzetten met accenten op goed wonen voor iedereen, leefbaarheid, sportiviteit, onze mooie groene omgeving en een duurzame, innovatieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Ik ben ervan overtuigd dat Weert in een omgeving ligt, waar de komende jaren kansen gepakt kunnen worden. Daarbij wil ik onder andere de aandacht vestigen op de authentieke en gastvrije belevingen in natuur- en cultuurrijk Weert. En dat doe ik graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties, die graag mee willen doen.”

Suzanne Winters 42, Weert Lokaal

Persoonlijk
Suzanne is geboren en getogen in Weert en heeft na de Philips van Horne de HEAO Communicatie (Fontys) afgerond. Ze is inmiddels 12 jaar actief in de Weerter politiek voor Weert Lokaal. Eerst als steunfractielid, vervolgens als raadslid waarbij zij vanaf 2018 ook fractievoorzitter was. Dit naast haar baan als marketing professional in de bouwsector, een sector waarin ze zo’n 20 jaar werkzaam is geweest. Als Suzanne niet aan het werk is, ontdekt ze de wereld graag met haar vrienden en familie. Ze houdt van reizen, lezen, dansen, theater en terrasjes pikken, heeft brede interesses en laat zich graag verwonderen.

Ambities voor Weert
“Ik ben geboren op Moesel, opgegroeid op de Biest, heb 27 jaar gewoond op de Graswinkel, 4 jaar op Boshoven en nu sinds 6 jaar neergestreken op Fatima. Iedere Weerter wijk heeft zijn eigen charme en hiermee zijn eigen behoeftes. Dat vind ik belangrijk, maatwerk voor onze wijken en dorpen waarbij leefbaarheid centraal staat. De komende vier jaar zal ik mij inzetten voor vernieuwende ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Lokale initiatieven verdienen het om in de schijnwerpers geplaatst te worden. Want dat is waar ik het voor doe: Weert!“

Michèle Ferrière 49, Weert Lokaal

Persoonlijk
Michèle is geboren in Zuid-Afrika en groeide op in Ballito. Ze heeft pedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Natal in Durban. Daarna heeft ze gewerkt in Engeland als docent Voorgezet Onderwijs Engels. Michèle heeft veel van de wereld gezien. Ze heeft op verschillende plekken in Zuid-Afrika, Engeland, Frankrijk en Nederland gewoond. Sinds 2015 woont ze met heel veel plezier op Graswinkel met haar twee kinderen. In Nederland heeft ze achtereenvolgens gewerkt als begeleider van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg, als Sociaal Werker Jeugd en als consulent bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ambities voor Weert
“Balans is voor mij de kern van een gezond leven. Ik zorg voor balans door ruimte te maken voor ontspanning en leuke dingen, zoals yoga, een avondje uit met vrienden, livemuziek of lekker op de bank zitten met een kopje thee, chocola en een goed boek. Een strandvakantie in de zon met mijn vriend en kinderen vind ik ook heerlijk. Naast mijn baan was ik ook de afgelopen vier jaar ambassadeur, trainer en implementatie coach van de beweging Limburg Positief Gezond. Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten om een bijdrage te leveren in het creëren van een Positief Gezonde gemeente Weert. Welbevinden, zeggenschap en intrinsieke motivatie zijn hierin belangrijke ingrediënten. Samen op zoek gaan naar wat wél kan…daar ga ik voor! “

Wendy van Eijk 49, VVD

Persoonlijk
Wendy is getrouwd met Hans en heeft twee kinderen, dochter Britt (19) een zoon Scott (16). In haar vrije tijd en voor de ontspanning loopt ze graag hard, wandelt en leest ze.
Sinds juni 2018 is Wendy met veel plezier wethouder van de gemeente Weert. Daarvoor was Wendy zelfstandig ondernemer en werkzaam als fiscalist bij achtereenvolgens de TU/E en EY. Ze heeft fiscale economie in Tilburg gestudeerd, Europese Fiscale Studies in Rotterdam en een governance opleiding voor commissarissen & toezichthouders gevolgd. Wendy was voorzitter/ lid van de Raad van Toezicht van SPOLT en bij MOZON.

Ambities voor Weert
“Weert is een gemeente om van te houden! Dag in, dag uit, zet ik mij in om Weert nog mooier te maken. Ik ben trots op de resultaten die we in de afgelopen vier jaar hebben behaald. Er is nog genoeg te doen. Daarom wil ik mij de komende vier jaar inzetten voor: een gemeente die klaar staat voor alle Weertenaren, een stad waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, een bloeiende lokale economie, een veilige buurt en thuis, een gezonde en groene leefomgeving, verstandige financiële keuzes. De mooie dingen in onze gemeente ontstaan door samenwerking. Verschillende inzichten en ideeën zorgen voor een beter plan. En om plannen in daden om te zetten moete we met z’n allen aan de slag. Ik heb daar ontzettende veel zin in.”

Lizbeth Steinbach 42, D66

Persoonlijk
Lizbeth is woonachtig en samenwonend in het mooie buitengebied van Tungelroy. In haar vrije tijd is ze het liefste buiten, in de natuur of bij haar paard. Een avondje uit met familie of vrienden en sporten zorgen voor de juiste balans. Na de HAVO op de Philips van Horne heeft zij in Sittard de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening gevolgd. Haar eerste baan vond ze bij het Openbaar Ministerie in Maastricht als schadebemiddelaar in strafzaken. Tijdens deze baan heeft ze de propedeuse Nederlands Recht behaald. De afgelopen 12,5 jaar heeft Lizbeth zich ingezet voor de gemeente Sittard-Geleen in verschillende functies in het Sociaal Domein en Onderwijs. In 2015 is ze lid geworden van D66 en heeft zich ingezet voor de lokale fractie in Weert. Eind 2019 is ze fractievoorzitter en raadslid geworden.

Ambities voor Weert
“Ik ga werken aan het realiseren van een toekomstbestendig, groen en leefbaar Weert met respect en zorg voor de Weerter samenleving. Het is namelijk van groot belang dat we gelijkwaardig samenleven in vrijheid. Mijn ambities voor de komende vier jaar zijn werken aan een inclusie samenleving, aan een duurzame gemeente en aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij beslissingen. Dit kan ik niet alleen realiseren, maar ik weet zeker dat met een open progressieve blik op het leven en in samenwerking met anderen we een heel eind gaan komen.”