Broederschap Weert organiseert Sacramentsprocessie: “Meneer, waar zijn jullie van?”

Regelmatig vragen omstanders zich af wie de mensen in de rode mantels zijn en wat ze doen. Als ze langskomen in een processie of als ze deelnemen aan de Hoogmis in de St.-Martinuskerk roept hun aanwezigheid soms vragen op. Wie zijn ze en wat doen ze? Wij legden proost (voorzitter) Theo Jongeling een aantal vragen voor.

Wie zijn jullie eigenlijk?
Het is de Broederschap Weert. Officieel de ‘Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert’. Oorspronkelijk opgericht in 1404 door de heer Van Horne. Doelstelling was het bevorderen van de verering van Maria. Deze Broederschap was een vereniging van gelovigen onder kerkelijk toezicht. De gelovigen verplichtten zich tot een bepaalde devotie en luisterden diensten in de kerk op. Veel gelovigen van Weert en omringende plaatsen tot ver in Noord-Brabant en Limburg sloten zich aan bij de Broederschap aan. Zij brachten regelmatig bezoeken aan Haar beeltenis en namen deel aan de Mariaprocessies. Deze Broederschap doofde uit tijdens de Reformatie, werd opnieuw opgericht in 1684, doofde weer uit en werd in 1996 wederom heropgericht.

Waarom een heroprichting?
In het recente verleden ontstond er opnieuw een groeiende en bloeiende aandacht voor de Mariaverering. In 1996 leidde dat tot de heroprichting. De doelstelling blijft de bevordering van de verering van ‘Onse Lieve Vrouwe tot Weert’, dit actualiseren en in praktijk brengen.

Sacramentsprocessie

Hoe moet ik dat ‘in de praktijk brengen’ zien?
De Broederschap zet zich in voor de viering van de Mariafeesten en plechtigheden in de stadskerk. Maar ook de viering van de Maria Meimaand, het beoefenen, onderhouden en bevorderen van de verering van Maria. Tevens zetten wij ons in voor kerkelijke en maatschappelijke dienstbaarheid en buigen we ons over het in stand houden van een eeuwenoude traditie. Door de activiteiten die we organiseren dragen we bij aan het verbinden van mensen met het geloof en met elkaar. Mensen kunnen elkaar ontmoeten tijdens onze activiteiten en elkaar beter leren kennen.

Waarom lopen jullie in die opvallende rode mantels?
Waarom geen blauwe? Ja inderdaad, bij een Mariaverering zou je blauw verwachten. Maar wij zijn verbonden aan de St.-Martinuskerk en de patroonheilige is Sint Maarten. Als Romeins soldaat droeg hij een rode mantel en toonde zijn barmhartigheid door zijn mantel te delen met een bedelaar. Daarom heeft onze groep gekozen voor rode mantels.

Treden jullie vaak naar buiten?
Als broederschap zijn wij aanwezig bij sommige missen in de kerk. Zoals bij de vieringen van de Maria meimaand en in oktober, de Rozenkransmaand. Daarnaast bij een zestal Mariafeesten gedurende het jaar. Tevens lopen we met een aantal broedermeesters en leden van het draagstersgilde mee in processies door het hele land.

Waarom vereren jullie juist Maria?
De Mariaverering kent een zeer lange traditie. In deze streken gaat zij terug tot de vierde eeuw, toen Servatius bisschop was. Servatius wordt beschouwd als de stamvader van de Nederlandse kerk en is volgens de legende familie van Maria. Maria wordt gezien als de eerste van de gelovigen. Zij was natuurlijk de moeder van Jezus. Veel mensen komen via Haar tot Hem. Veel mensen bidden of vragen graag steun aan Maria in hun leven en in hun geloof. Daarom ook onze spreuk: “Maria draag je altijd bij je”. Onze toewijding aan Maria dragen we ook uit door het verlenen van bijstand aan mensen die hulp nodig hebben. Onder andere organiseren we samen met de parochies in de periode voor kerst een inzameling voor de Voedselbank.

Jullie hebben ook de Sacramentsprocessie weer nieuw leven ingeblazen?
Ja, sinds enkele jaren wordt deze processie hier in Weert weer georganiseerd. Deze vindt plaats op de tweede donderdag na Pinksteren, het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament. Dan vieren we dat Jezus zichzelf aan ons heeft gegeven in de gedaante van brood en wijn.

Wat houdt deze processie in?
Op donderdag 20 juni a.s. is er om 19.00 uur een heilige mis in de Martinuskerk waarna de processie door de binnenstad trekt. Er lopen meer dan 25 groepen mee. Naast onze broedermeesters loopt ook ons Draagstersgilde mee dat het Mariabeeld tijdens processies meedraagt. Het draagstersgilde bestaat uit dames die in het blauw zijn gekleed. Daarnaast zijn er tal van Broederschappen uit het hele land, de zusters Birgittinessen lopen mee, zo ook scouting Sint Maarten, schutterijen, fanfares, pelgrimsgroepen, het Martinuskoor (dat zingend meeloopt) en achteraan lopen de priesters. Uiteraard kunnen alle gelovigen de processie meelopen. De stoet duurt circa een half uurtje en eindigt bij het klooster van de zusters in de Maasstraat. In de prachtige tuin aldaar wordt het Allerheiligste over een bloemtapijt gedragen en worden de aanwezigen gezegend. Daarbij is iedereen welkom waarna er in de tuin een gezellig en informeel samenzijn is. Een aanrader voor iedereen!